محو شدن یک کهکشان که از نیمکره جنوبی قابل رؤیت است