آزمایشی برای محافظت از مردم زمین در برابر تهدیدات فضایی