با استفاده از داده‌های «آرایه لرزه‌ای با دیافراگم بزرگ» (LASA)