در اولین روز بهار، در آسمان دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد؟