سیریز، سیاره کوتوله محبوب، که در فارسی به آن سرس هم می‌گویند