به بهانه نصب آینه‌ای با ۱۰۰ برابر میدان دید تلسکوپ فضایی هابل