در صورت فلکی «کمان» و فاصله حدود ۸۱۰۰ سال نوری از ما