در فاصله ۱۵۰.۰۰۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی دورادو