همکاری انسان و هوش مصنوعی برای کشف ۴۰٫۰۰۰ کهکشان جدید