کشف اسرار منظومه شمسی اولیه در شهاب سنگ ۴.۶ میلیارد ساله