در فاصله ۳۷۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی قنطورس