تصویر همسایه کیهانی پرستاره در فاصله ۲۱۰ هزار سال نوری از ما